ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਰੋਤ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

Welcome to the Punjabi Seminar Resource Page!.

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ. ਤੀਤੁਸ 1:6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. "ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਦਚਲਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋਣ." ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ - ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ, ਦੂਜਾ ਖੇਤਰ - ਵਿਵਾਹਿਤ ਜਿੰਦਗੀ, ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ - ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਬਾਇਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ.

God has established three areas where pastors must excel, in order to demonstrate to the world that they have something worth saying.  Titus 1:6 says: "An elder must live a blameless life. He must be faithful to his wife, and his children must be believers who don’t have a reputation for being wild or rebellious."  Area #1 - Personal life.  Area #2 - Married life.  Area #3 - Family life.  This is why Renewal International focuses on these three areas.  Our teaching is not cultural, it is Biblical.  No matter where you live, or what you have been taught, this is truth to live by and truth to teach.  

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ
Seminar Topics

ਨੋਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
Click on the symbols below to view available resources.

ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ

Godly Walk

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਚਰਚ
International Fellowship Church

ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ
Testimonals from Local Attendees

Testimony 1

I am Pastor Samuel.  I really enjoy two days teaching which Apostle Vance shared with us.  It was really valuable and full of blessing.  It really spoke to all of us.  Earlier also, I had heard teaching on family, but the depth which he shared I never had heard so I really thank God for bringing Apostle Vance in our midst and making him a wonderful blessing.  His ministry is very much needed in India, in Punjab, in our area.  Really, the things which I learn, every pastor, I can say about myself and my wife, and all pastors should learn this teaching so that God’s blessing and glory may be found in our family life.  So I thank God for these two days teaching and I feel, if I had got his teaching earlier, I should have avoided so many mistakes which I made but I thank God that God brought him in our midst.  So I believe that in the coming days also, the Lord will bring him in our midst to speak to many, many more number of pastors so that they can blessed in the area of their family life.  So thank you, thank you so much Pastor Vance, Apostle Vance for coming in our midst.  God Bless you.

Testimony 2

I am Surinder.    I attend this meeting.  This was really blessing for us and Dr. Vance teaches us about marriage life.  And I have some questions and he answers those questions.  Before, something I do not understand, I understand about this teaching.  So by God’s grace, we will build up our family relations, our church relations and we do pray God bless Vance and Pastor. Balvir for bringing Dr. Vance here.  Bless them abundantly and use them for His glory.  We are really blessed.

Testimony 3

I am the wife of Pastor William.  At this time, we appreciate that he came.  He taught us so much about children, how we deal with the children, how we teach them to be with us.  Also, he taught about wife and husband and how we will love one another.  We have to understand one another.  We have to respect one another.  We have to trust one another.  He taught s so many things.  I so appreciate what he taught us.

My name is William.  I am a pastor at International Fellowship.  When I heard that Dr. Vance was coming, when he told us the he was going to have a seminar in our church, I didn’t understand.   When we really put the seminar in action, I was so shocked.  I never attended this kind of seminar.  This was very, very unique.   I also am pastor.  I know the Bible.   For 23 years, I am a pastor.  I never understood the depth of our marriage.  We just heard about it.  I am so happy.  I want for him to come teach more our congregation.

Testimony 4

My name is Harmesh...  I  am the vice chairman of International Fellowship.  I heard so many seminars; this was unique.   It was a unique seminar!   I so appreciate your teaching.  He came here.  We want him to come back every year to teach other people and participate in our ministry.

Testimony 5

My name is Kuldeep... I am a pastor at a church, Meeting with God ministry.  When I attend your seminars, and we did come here, and he told husbands what they are supposed to do, that truly hit our hearts.  There’s a point where that is from that is very good.  I am also a pastor but I never taught about these things.   Thank you, that was very good teaching.  May God bless you.   We appreciate you to the Lord.

My name is Rajani, pastor is my husband and my friend.  I was so happy to hear about you.  Actually when we left from home, we had a little fight with one another.  My husband told me, “I am a man and you are a lady. I am always right and I am always wrong.   And I am not going to say anymore.”  I was quiet at that time but I learned a lot and he learned a lot.  When I came here and actually learned from you, he was wrong.    Sometimes also, the wife thinks he is wrong.  Just give him time to learn, it might be he’s not going to be wrong.  There is misunderstanding, you just learn about a lot of little things. 

Testimony 6

My name is Kuldeep... My wife is Paramjeet.... Today we have been blessed from the Lord.  We needed this teaching very much.  Because sometimes in families, small things-they  become big.  We thank God that God gave us good Word.   I don’t talk with my wife out of love.  We remain busy in our ministry.  We do not take care of our family.  Lord, I thank God that He has given us this Word today.  God bless you.

Today was very much a blessed day for us.  We learned about agape love.  It is my prayer that we may grow in God’s love.  I thank God for that.  It is my prayer that the Word, which we learned today, would bring forth fruit in our lives.  I thank God for that.

 
 
 
 
 
 
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.