తెలుగు సెమినార్ రిసోర్స్ పేజికి స్వాగతం!

Welcome to the Telugu Seminar Resource Page!

పాస్టర్ రాణి చాల్సిన మూడు విధానాలను దేవుడు స్థాపించాడు, ఎందుకు అనగా వారు ప్రపంచానికి చేపేది చాలా విలువైనది.   తీతుకు 1: 6 ఎవడైనను నిందారహితుడును, ఏకపత్నీపురుషుడును, దుర్వ్యాపారవిషయము నేరము మోపబడనివారై అవిధేయులు కాక విశ్వాసులైన పిల్లలుగలవాడునైయున్నయెడల అట్టివానిని పెద్దగా నియమింపవచ్చును.  మొదటిది - వ్యక్తిగత జీవితం రెండవది – వైవాహిక జీవితం మూడవది – కుటుంబ జీవితం   అందుకనే రెన్యువల్ ఔట్రీచ్ ఈ మూడు విధానాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. మా బోధ సాంప్రదాయ సంబంధమైనది కాదు గాని, దైవ సంబంధ మైనది.   నీవు ఎక్కడ నివసిస్తున్న వొ ఏమి బోధించ పడ్డావో కాదు గాని, ఇదే జీవిత సత్యం ఈ సత్యమే భోడింపబడలి.

God has established three areas where pastors must excel, in order to demonstrate to the world that they have something worth saying.   Titus 1:6 says: "An elder must live a blameless life. He must be faithful to his wife, and his children must be believers who don’t have a reputation for being wild or rebellious."  Area #1 - Personal life  Area #2 - Married life Area #3 - Family life  This is why Renewal International focuses on these three areas.  Our teaching is not cultural, it is Biblical.   No matter where you live, or what you have been taught, this is truth to live by and truth to teach.  

సెమినార్ విషయాలు
Seminar Topics

గమనికలను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి క్రింది చిహ్నాలపై క్లిక్ చేయండి.
Click on the symbols below to download the notes.

దైవిక నడక

Godly Walk

హైదరాబాద్ ప్రాంతం
Hyderabad Area

ఆసిఫాబాద్, ధోన్, పగిద్యల మరియు లక్సెట్టిపేట్
Asifabad, Dhone, Pagidyala and Luxettipet

స్థానిక హాజరైన వారి నుండి టెస్టిమోనియల్స్
Testimonials from Local Attendees

Testimony # 1

My Name is Yohan. I am from Chhattisgarh State.  My village, which consists of only 30 houses, is by the forest area.  In my  past life,  my wife and I had many disputes.  In our culture, the more you beat your wife, the more you are great in your region. Now that I am a Christian, we still have disputes between us.  My wife has pride and I have anger so we are not able to work together.  I used to leave the house to do house visits to escape from my wife.  After the first day session, I went back home and sat with my wife and told her that I attended the conference and learned 1 Corinthians 13th chapter and I made sure that I love my wife as Christ loves.  I checked all those areas and we both checked ourselves, where we are making mistakes in our family life and we corrected.  Now, even when we have any disputes, we are correcting at the same time.

Testimony # 2

My Name is Rajesh Paul. I attended the first day and first session by myself.  At the end of the first session, I thought of bringing my wife also to the conference.  I had thought that there was a need for her to be here in the conference as a family to learn.  So on the second day I called my wife.  Even though my daughter is not feeling well, I still asked her to join the conference as it is needed for family health.  So finally she came with my kids.  We have attended many family conferences, but this conference is very special to us and we learned so many new things for the past two days.  Even as a pastor, I know if I make a mistake I say sorry just as for the sake of it or in a rude way, but in this conference Dr Vance said we should say sorry honey.  We should apologize in a smooth way. So I went back home and told her sorry for everything in a smooth manner.  I asked my wife, “Am I loving you according to Corinthians 13 chapter?”  After she heard all of that, she gave me a big smile.  I changed my wife and we are benefited through this conference.  Thank you.

Testimony # 3

My Name is Pastor Paul Raj. I am the host pastor of this conference in ******.  I was a very egoistic person before attending this conference.  My policy was that my wife is a female and she has to bow down to me in every area.  But after attending this conference, I learned that Jesus is above all but still He has humbled Himself and died on the cross for me, so I thought why don’t I be humble and be humble to my wife, too.  So I started being humble to my wife and I am treating her as Christ treated me.  Thank you.

Testimony # 4

Greetings in the name of Jesus.  My wife and I are doing God's work together.  I'm a very angry person and my wife is very prayerful and supportive in the ministry.  But I never used to listen to her and was always angry about whatever she speaks.  I have also beaten her 3 times and when I have beaten her, my policy was that she had to cry without making any sound.  So I have attended this conference and at the end of day 1, I have called my wife telling her that I love her.  My wife asked me, ``What has happened to you?  Have you gone mad?”  I said to her that the Word of God has gone into my heart and I left my anger from that day.  I’m a cool person from now on.  Thank you.

Testimony # 5

Greetings in the Name of Jesus Christ.  This conference has been a blessing to me.  I have loved the subject that has been taught about family and children by Dr. Vance.  Many times in my life, I was fed up with the children and my family.  So, I wanted to run away from this life, but this conference has helped me in a great way.  I feel it recharged my family life just like how we recharge our mobile phones when the battery is down.  I’m re-energized now through this conference.  We need more of these conferences more often. Thank you.

Testimony # 6

Greetings in the Name of Jesus Christ.  After attending this conference, I have learned that if the man is saved from the family first, then he can build his family and he can win many souls for God.  Whereas when the woman gets saved first, then the percentage will be lower.  So I have decided to win many souls.  I want to reach men and get them saved for Christ.  Thank you.

 
 
 
 
 
 
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.